Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://merlab.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Yönerge

Hakkımızda

Üniversitemizin Avcılar yerleşkesinde bulunan Merkez Laboratuvarı (MERLAB); İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun desteğiyle, Eczacılık, Mühendislik, Fen ve Tıp Fakültelerinin temsilcilerinin de yer aldığı yönetim kurulu tarafından önerilen Prof Dr. Cemil İBİŞ’in yürütücülüğünde Fen Bilimleri alanında Güdümlü Proje olarak sunulmuştur. Hizmet binasının inşaasının tamamlanıp ileri tetkiklerin yapılmasına olanak sağlayacak cihazların da devreye alınmasıyla 2002 yılında Rektörlüğe bağlı bir laboratuvar olarak hizmete açılmıştır. 2005-2014 yılları arasında Prof. Dr. Ahmet KAŞGÖZ yönetiminde faaliyetlerine devam eden Merkez Laboratuvarı’mız, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi bünyesine alınmıştır. Bilindiği üzere 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı kanun ile İstanbul Üniversitesi bölünerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adıyla üniversitemiz kurulmuş ve 25.02.2019 tarihinde imzalanan protokol ile Merkez Araştırma Laboratuvarı üniversitemize devredilmiştir. 

Üniversitemiz ile diğer üniversitelerdeki araştırmacıların çalışmalarını gerçekleştirmek ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak amacıyla hali hazırda faaliyetlerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi (PROTEK) bünyesinde devam etmektedir. 

Merkez Laboratuvarı kurulduğu günden bugüne gerek özel sektör (ilaç, kimya, kozmetik..vb) gerek kamu sektöründe (üniversiteler, Adli Tıp, Gıda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı..vb) yer alan pek çok kurum ve kuruluşa hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir.

PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ (İÜC-PROTEK) YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Proje ve Teknoloji Ofisi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Proje ve Teknoloji Ofisi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi, 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, 27/11/2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve 24/7/1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesi hükmü gereğince TÜBİTAK tarafından yayımlanan usul ve esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

a) AB: Avrupa Birliği’ni,

b) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

c) Birimler: İÜC-PROTEK bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Laboratuvarı, Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi, Proje Destek Birimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştirme Birimi, Fikrî Sınaî Mülkî Haklar Birimi ile Lisanslama ve Ticarileştirme Birimini,

ç) İÜC-PROTEK: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Proje ve Teknoloji Ofisini,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü’nü,

e) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’yı,

g) Yönetim Kurulu: İÜC-PROTEK Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İÜC-PROTEK’in Amaçları ve Faaliyet Alanları

Amaçlar

MADDE 5 (1) İÜC-PROTEK’in amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmek, katma değer yaratmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek,

b) Bilim insanları ve sanayi kuruluşlarının ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasına katkı sağlamak,

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknoloji, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kabiliyetlerini arttırmak,

ç) Sanayi kuruluşları ile Üniversite işbirliklerinin artırılmasında ara yüz görevi görerek, üniversite öğretim üyelerine, öğrencilerine ve topluma yönelik hizmet vermek ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürülebilir olmasını sağlamak,

d) Teknoloji transferinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimini zenginleşmek, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekiştirmek, teknoloji geliştirmeyi bir kültür haline getirerek ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda arttırmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) İÜC-PROTEK’in faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede gerçekleştirilen bilgi birikimini ve teknoloji transfer hizmetlerini yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut olan uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri koordine etmek,

c) Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

ç) Proje ve teknoloji iş akış süreçlerinde kolaylaştırıcı olacak gerekli düzenlemeleri yapmak,

d) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihazlarını saptamak, temin etmek ve bütün Ar-Ge birimlerinin hizmetine sunmak,

e) İÜC-PROTEK’in sunduğu hizmetlerden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlamak, gerçekleştirecekleri projelerde ihtiyaç duydukları deney, analiz, kalibrasyon ve ölçüm ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde ve mevzuata uygun olarak bedeli karşılığında sağlamak,

f) Projelere destek, fikrî sınaî mülkî haklar ve lisanslama konularında eğitimler, çalıştay, kongre, kurs, seminer vb. ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılımcılara katılım belgesi veya sertifika vermek,

g) İÜC-PROTEK personelinin yurt içinde ve yurt dışında alanında yetişmesine yönelik olanaklar sağlamak,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

h) Üniversitede yürütülen projelerin sayısını ve çeşitliliğini arttırmak,

ı) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model, tasarım ve tescil belgelerinin artmasına katkı sağlamak,

i) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmalarından elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, kitap, dergi, makale vb. yayın faaliyetleri yapmak, bunlar arasından basılacak eserleri Üniversite Yayın Komisyonuna sunmak,

j) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları oluşturmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek,

k) Teknokentler bünyesinde yeni firmaların oluşumunu sağlamak için; yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan katma değerli ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılmasına destek vermek,

l) Üniversite ve sanayicinin buluştuğu ulusal ve uluslararası kongreler ve çalıştaylar düzenleyerek bilgi akışı sağlamak,

m) Yurt dışında kendi alanında en iyi olan araştırmacıların, Üniversite bünyesinde istihdamı için çalışmalar yapmak,

n) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliklerinde; öğretim elemanlarının haklarını korumak ve koordinasyon sağlamak,

o) Bir fikrin ortaya çıkışından ticarileştirilmesine kadar geçen tüm aşamalarda; Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi, patent alma ve lisanslama birimi olarak her türlü desteği vermek,

ö) İÜC-PROTEK proje destek ekibi ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak proje ekiplerine, başvuru ve raporlama kısmı da dahil tüm aşamalarda destek vermek,

p) Genel araştırma desteklerinin yanı sıra diğer resmi araştırma işbirliklerini, sözleşmeye bağlı araştırma çalışmalarını, bilgi transferi ve eğitim projelerini, üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen devlet destekli araştırma projelerini, araştırma konsorsiyumlarını, üniversite-sanayi işbirliğini, kuluçka birimi ve hızlandırıcı birimi destelemektir.

) AB Komisyonu hibe ve destekleri konusunda Üniversitenin ara yüzü olmak ve AB ulusal irtibat noktası ile iş birliği içinde, çağrıların Üniversite içinde hızla duyurulmasını sağlamak,

ş) AB fonlarının ulusal olarak yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları ve paydaş kuruluşlarla sürekli ve eş zamanlı iletişim ve işbirliği kurmak,

t) Üniversite içinde, AB Komisyonu ve uluslararası kuruluşların hibe ve desteklerinin değişik araçlarını kullanan diğer birimler ile koordinasyon ve iletişim sağlamak,

u) AB Komisyonu hibe ve desteklerinin Üniversite ve araştırmacılar için en etkin şekilde kullanımına yardımcı olmak,

ü) Üniversitenin AB Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla olan iletişiminde, bürokratik işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

v) AB Programları proje çağrılarına başvuru aşamasında projelerin hazırlanması, evrakın kontrol edilmesi, bilgilerin ilgili veri tabanlarına aktarılması, projenin yürütülmesi, kapatılması ile başvuru evrakı ve sözleşme taslaklarının teknik açıdan incelenmesi konularında destek vermek,

y) AB ve diğer uluslararası projelerin tematik alanlarının yapısı doğrultusunda, tematik alanlarla ilgili faaliyetleri yürütmek,

z) Üniversitenin AB Kurumları tarafından tanınırlığı ve farkındalığının arttırılması için faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) İÜC-PROTEK’in yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği bir Müdür yardımcısı ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) İÜC-PROTEK’i temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

b) Bağlı birimlerin faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişiyi rektör onayıyla Merkez Laboratuvar Sorumlusu olarak görevlendirmek,

d) İÜC-PROTEK’e bağlı birimlere gerektiğinde birim sorumlusu görevlendirmek,

e) İÜC-PROTEK’in donanım, test laboratuvarı, tamir-bakım atölyesi gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları birimlerini oluşturmak ve bunların ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişiyi rektör onayıyla AB ve Uluslararası Projeler Birim Sorumlusu olarak görevlendirmektir.

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen 6 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak,

b) Birimlerin kullanım ve çalışma prensipleri ile ilgili mevzuatını hazırlamak,

c) Birimlerin işleyişi ve sorumluluklarıyla ilgili konularda gerekli kararları almak,

ç) İÜC-PROTEK’in yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve yıllık bütçesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar karara bağlamak ve rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

d) İÜC-PROTEK’ e bağlanacak ya da bağlı olarak yeni açılacak birimlerin, teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların idarecilerini belirlemek,

e) İÜC-PROTEK tarafından ofisin yürütülmesi veya yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörleri görevlendirmek, komisyonlar kurmak ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak,

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; İÜC-PROTEK faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden teşekkül eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; İÜC-PROTEK’in çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bağlı birimler

MADDE 11 – (1) İÜC-PROTEK’e bağlı birimler şunlardır:

a) Merkez Laboratuvarı: Üniversitelerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan araştırmacılar için modern deney ve kalibrasyon cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, analiz ve ölçüm birimidir. Bütün aletsel analiz hizmetlerine ilave olarak bilimsel ve Ar-Ge projelerinde araştırmacılara teknik sorunların çözümünde destek sağlar. Gerçekleştirdiği Ar-Ge analizlerini proje temelli yaparak araştırmacıların projelendirilmiş çalışmalarına katkı sağlar. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayi Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine bilimsel ve teknik destek sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesine, kuruluşların ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunur. Merkez Laboratuvarı, Merkez Laboratuvarı Sorumlusu tarafından yönetilir.

b) Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi: Birim, araştırmacıların, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılmasını sağlar. Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve yönlendirilmesini yapar. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapmalarını ve projelerinin sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına destek verir. Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası alandaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin rekabet gücünü artırabilmek için teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim stratejilerini geliştirmelerine destek olur. Üniversite sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri için ulusal ve uluslararası hibe fonlarından ve diğer kaynaklardan yararlanabilmesi için sevk ve idare, çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma, proje ortağı bulma ve benzeri faaliyetlerin yapılması, projelerin koordine edilmesi hizmeti verir.

c) Proje Destek Birimi: Ulusal ve uluslararası projelerin tümünde hazırlık ve yürütme aşamalarında destek sağlar. Gerekli eğitimleri yapar ve başvuru sürecini ve destek alındıktan sonraki süreci destekler. Finansmanın dağılımı, bütçelenmesi ve gerçekleşmesi sırasındaki destekleri verir. Kurum içerisindeki uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüleri, teknokent ve benzeri birimler ile koordineli olarak projeler hazırlar ve yürütür.

ç) Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi: Üniversitenin özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini sağlar. Üniversiteyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında somut işbirliğine dayalı yazılı protokol ve anlaşmalar gerçekleştirir. Üniversitenin teknolojik bilgi birikiminin ekonomik değeri olan projelere dönüştürülmesine katkı sağlar. Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversitedeki yetkin araştırmacılarla sanayi firmalarının eşleştirilmesini yapar. Sanayi ile kontratlı projelerinin oluşturulması ve süreçlerin takip edilmesi konularında destek olur. Ayrıca sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmaları süreçlerinde teknik danışmanlık hizmeti verir.

d) Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Geliştirme Birimi: Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyinde girişimcilik, yenilikçilik, teknoloji yönetimi ve proje yönetimi derslerinin içeriklerinin hazırlanması, güncelleştirilmesi, derslerin Üniversitedeki tüm birimlerde verilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi çalışmalarını düzenler, ilgili alanlarda sertifika programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlar, gerektiğinde bu hizmetleri sevk ve idare eder. Kuluçka merkezi veya teknokent bünyesinde girişimcilere yönelik düzenlenen bireysel genç girişimci programında birebir danışmanlık desteği verir. Girişimcilerin melek yatırımcı ve risk sermayesi kuruluşlarına yönlendirmesini sağlayıp ortaklık kurmalarına destek olur.

e) Fikrî Sınaî Mülkî Haklar Birimi: Üniversite öğretim elemanlarına; ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakkı konularında destek verir. Ulusal ve uluslararası patent başvurusu sayılarının artırılması için teşvik, sevk ve idare hizmeti verir. Üniversite ile Patent firmaları, Üniversite ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasındaki işbirliği protokolleri yapar ve çalışmalarını yürütür.

f) Lisanslama ve Ticarileşme Birimi: Sanayi kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği kaynaklarına erişim konularında ulusal ve uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapar. Üniversitede oluşan bilgi birikiminden toplumun daha fazla yararlanabilmesi için akademisyenleri ve mezunları teknokentler ile kuluçka merkezlerinde firma kurmaları için destekler. Kurulmuş firmalarda daha fazla sayıda mezun istihdamına destek verir. Sanayicinin kendi bünyesinde çözemediği sorunlara yardımcı ve yol gösterici olur. Sanayicileri Ar-Ge ve yenilikçiliğe teşvik eder, finansman için sanayiciyi yurt içi ve yurt dışı kaynaklara yönlendirerek finansman konusunda yol gösterici olur. Üniversite ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve benzeri kuruluşlar arasındaki işbirliği protokolleri yapar ve yürütülmesini sağlar. Üniversite çıkışlı şirket kurulmasına yardımcı olmak üzere hukuki işlemler, iş geliştirme, iş rehberliği ve pazarlama gibi konularda da danışmanlık ve destek hizmetleri verir.

g) AB ve Uluslararası Projeler Birimi: AB ve diğer uluslararası projelerin hazırlık ve yürütme ve kapatılması aşamalarında destek sağlar. AB ve diğer uluslararası proje başvuru evrakları ve sözleşme taslaklarını teknik açıdan inceler. AB Komisyonu hibe ve destekleri konusunda ulusal irtibat noktası ile iş birliği içinde, çağrıların üniversite içinde hızla duyurulmasını sağlar. AB fonlarının ulusal olarak yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları ve paydaşları, paydaş kuruluşlarla süreklip ve eş zamanlı iletişim ve işbirliği kurar. Üniversite içinde, AB Komisyonu ve uluslararası kuruluşların hibe ve desteklerinin değişik araçlarını kullanan diğer birimler ile koordinasyon ve iletişim sağlar. AB Komisyonu hibe ve desteklerinin Üniversite ve araştırmacılar için en etkin şekilde kullanımına yardımcı olur. Üniversitenin AB Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla olan iletişiminde bürokratik işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. AB Programları proje çağrılarına başvuru aşamasında evrakların kontrol edilmesi ve bilgilerin ilgili veri tabanlarına aktarılması konularında hizmet verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ve alınacak uzmanlar, yurt içi ve yurt dışı fonlar çerçevesinde çalıştırılacak elemanlar ve gönüllü çalışanlar ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Harcama Yetkilisi Rektördür. Rektör gerektiğinde yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) İÜC-PROTEK tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, cihaz, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri İÜC-PROTEK’in malı olup hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

Vizyon
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Merkez Laboratuvarı, mevcut altyapı olanakları ve uzman personeli ile üniversitelerdeki araştırmacıların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları ileri tetkik analizlerinin yapılmasını, Kamu ve Özel kuruluşlardan gelen analiz taleplerinin karşılanmasını, değişen analiz taleplerinin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla son teknolojiyi yakından takip ederek uzman personelin eğitim sürekliliğinin sağlanmasını, TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerine uygun olarak verilen hizmetin kalite standardının sağlanması ve sürekli geliştirilmesini kendine hedef edinmiştir.

Misyon

Merkezin mevcut altyapısı ölçüsünde üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların ve şahısların analiz ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaptığı analizler ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlamayı kendine görev edinmiştir.

Temel Değerler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Merkez Laboratuvarı(MERLAB); bilimin üstünlüğünü kabul edip, ekip çalışmasının önemine inanan, adil, şeffaf ve hesap verebilen, bünyesinde gerçekleştirilen test ve ölçümler için evrensel etik değerlere sahip, sorgulayan, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yakından takip ve teşvik eden, değişime açık, toplum ve insanlık yararı için uğraşan akademik ve sosyal sorumluluğa sahip olmayı en temel değerleri olarak görmektedir.